ใช้บริการมา

แอปพลิเคชันที่ได้รับใบอนุญาต ข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

แอพที่ให้บริการผ่าน App Store เป็นแอพที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้จำหน่ายให้กับคุณ ใบอนุญาตของคุณสำหรับแอปแต่ละแอปนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันที่ได้รับใบอนุญาตนี้ (“EULA มาตรฐาน”) หรือข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางแบบกำหนดเองระหว่างคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (“EULA แบบกำหนดเอง”) หากมี ที่ให้ไว้. ใบอนุญาตของคุณสำหรับแอป Apple ใด ๆ ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือ EULA แบบกำหนดเองนั้นมอบให้โดย Apple และใบอนุญาตของคุณสำหรับแอปของบุคคลที่สามใด ๆ ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือ EULA แบบกำหนดเองนั้นมอบให้โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของแอปบุคคลที่สามนั้น แอปใดๆ ที่อยู่ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต” ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือ Apple ตามที่เกี่ยวข้อง (“ผู้อนุญาต”) ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อแอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ได้มอบให้กับคุณอย่างชัดแจ้งภายใต้ EULA มาตรฐานนี้

ก. ขอบเขตของการอนุญาต: ผู้ให้อนุญาตอนุญาตให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ใด ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่อนุญาตโดยกฎการใช้งาน ข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้จะควบคุมเนื้อหา เนื้อหา หรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้จากหรือซื้อภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกับการอัปเกรดที่ผู้ให้อนุญาตจัดหาให้ซึ่งจะมาแทนที่หรือเสริมแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตดั้งเดิม เว้นแต่การอัปเกรดดังกล่าวจะมาพร้อมกับ EULA แบบกำหนดเอง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกฎการใช้งาน คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือทำให้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตพร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน คุณไม่สามารถโอน แจกจ่ายต่อ หรือให้อนุญาตช่วงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต และหากคุณขายอุปกรณ์ Apple ของคุณให้กับบุคคลที่สาม คุณต้องลบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตออกจากอุปกรณ์ Apple ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว คุณไม่สามารถคัดลอก (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนี้และกฎการใช้งาน) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วน พยายามรับซอร์สโค้ดของ ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต การอัปเดตใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าว ( ยกเว้นในขอบเขตที่ข้อจำกัดข้างต้นใด ๆ ถูกห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือในขอบเขตที่อาจได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ควบคุมการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สใด ๆ ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต)

ข. การยินยอมให้ใช้ข้อมูล: คุณยอมรับว่าผู้อนุญาตอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของคุณ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งรวบรวมเป็นระยะเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ แก่คุณ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตอาจใช้ข้อมูลนี้ ตราบใดที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัว เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ

ค. การสิ้นสุด EULA มาตรฐานนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าคุณหรือผู้อนุญาตจะยกเลิก สิทธิ์ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ

ง. บริการภายนอก แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตอาจเปิดใช้งานการเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของผู้อนุญาตและ/หรือบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันและแยกกันว่า "บริการภายนอก") คุณตกลงที่จะใช้บริการภายนอกโดยยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของบริการภายนอกของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อบริการภายนอกของบุคคลที่สามดังกล่าว ข้อมูลที่แสดงโดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตหรือบริการภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และสถานที่ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่รับประกันโดยผู้อนุญาตหรือตัวแทน คุณจะไม่ใช้บริการภายนอกในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้ หรือที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตหรือบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการภายนอกเพื่อคุกคาม ละเมิด สะกดรอยตาม ข่มขู่ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าว บริการภายนอกอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกภาษาหรือในประเทศบ้านเกิดของคุณ และอาจไม่เหมาะสมหรือไม่มีให้ใช้ในสถานที่ใดโดยเฉพาะ ภายในขอบเขตที่คุณเลือกใช้บริการภายนอกดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้แต่เพียงผู้เดียว ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ ปิดใช้งาน หรือกำหนดข้อจำกัดการเข้าถึงหรือการจำกัดบริการภายนอกใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดต่อคุณ

จ. ไม่มีการรับประกัน: คุณรับทราบอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและบริการใด ๆ ที่ดำเนินการหรือจัดหาโดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตนั้นให้ไว้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยมีข้อบกพร่องทั้งหมดและไม่มีการรับประกันใด ๆ และผู้อนุญาตขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและบริการใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัย และ/หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความแม่นยำ ของความเพลิดเพลินอย่างเงียบๆ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ไม่มีข้อมูลทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือคำแนะนำที่มอบให้โดยผู้อนุญาตหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะไม่สร้างการรับประกัน หากแอปพลิเคชันหรือบริการที่ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ฉ. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน. ในขอบเขตที่กฎหมายไม่ห้าม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายโดยบังเอิญ พิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือ ความเสียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตของคุณ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (สัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) และแม้ว่าผู้อนุญาตจะได้รับคำแนะนำจาก ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้อนุญาตต่อคุณสำหรับความเสียหายทั้งหมด (นอกเหนือจากที่อาจกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคล) จะเกินกว่าจำนวนเงินห้าสิบดอลลาร์ ($50.00) ข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการแก้ไขที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

ก. คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ได้รับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่มีข้อจำกัด แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำได้ (a) ไปยังประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา หรือ (b) ให้กับบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา รายการหรือรายการเอนทิตี โดยการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ การผลิต หรือการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ หรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ

ชม. แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ “รายการเชิงพาณิชย์” ตามคำนิยามดังกล่าวที่ 48 C.F.R. §2.101 ประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” ตามข้อกำหนดดังกล่าวใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง 227.7202-4 ตามความเหมาะสม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (a) เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (b) มีสิทธิ์เฉพาะตามที่มอบให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดเท่านั้น ผู้ใช้ปลายทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ สงวนลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้เผยแพร่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉัน. ยกเว้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย คุณและ Apple ตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและพิเศษของศาลที่ตั้งอยู่ในเขตซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ หาก (ก) คุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (b) คุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา; (c) คุณไม่ได้เข้าถึงบริการจากสหรัฐอเมริกา; และ (ง) คุณเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณตกลงว่าข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งกำหนดไว้ด้านล่าง โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย และคุณ ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุด้านล่างซึ่งมีกฎหมายควบคุม:

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลจะเป็นกฎหมายและศาลของสถานที่พำนักตามปกติของคุณ

กฎหมายดังกล่าวที่เรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากการบังคับใช้ข้อตกลงนี้

 

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่บัญชีของคุณ